Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego 10zlotych.pl

 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Księgarni Internetowej Wydawnictwa RM;

4. Sklep internetowy/Księgarnia internetowa (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rm.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wydawnictwem RM Sp. Z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.10zlotych.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.rm.com.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo RM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-808, przy ul. Mińskiej 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000183276 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 60 000 zł, nr REGON: 011926447, nr NIP 525-15-51-705, będąca właścicielem Księgarni Internetowej Wydawnictwa RM (www.rm.com.pl).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rm.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.  Klient może korzystać ze Sklepu internetowego poprzez zarejestrowanie indywidualnego konta Klienta w Sklepie internetowym.  Posiadanie konta klienta nie jest obligatoryjne dla korzystania ze Sklepu internetowego.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rm.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.       przedmiotu zamówienia,

b.       jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.       wybranej metody płatności,

d.       wybranego sposobu dostawy,

e.       czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawnictwem RM Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Nie wysyłamy paczek poza granicę Polski.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Zamówienia z formą płatności za pobraniem są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Zamówienia opłacone z góry są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Do zamówienia, którego wartość nie przekracza 100,00 zł, doliczamy koszty przesyłki uzależnione od formy sprzedaży i sposobu dostarczenia:

a.     przelew: Poczta Polska - przesyłka polecona ekonomiczna: 5,00 zł Poczta Polska – paczka; Usługa Kurier48 (przy zamówieniach o wadze powyżej 2 kg): 10,00 zł Paczka w Ruchu: 10,00 zł kurier Fedex: 16,00 zł

b.     za pobraniem: Poczta Polska, Usługa Kurier 48: 15,00 zł Paczka w Ruchu, przesyłka pobraniowa: 10,00 zł  

6.3. Do zamówień o wartości większej niż 100,00 zł koszty przesyłki nie są doliczane.  

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7. 1. Klient ma prawo zrezygnować (na piśmie) z zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Warunkiem jest zwrot towaru (nieposiadającego śladów używania) razem z dowodem zakupu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wydawnictwo RM o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe(formularz)

7. 2. Księgarnia Internetowa gwarantuje zwrot równowartości produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej. Przesyłkę należy wysłać pocztą zwykłą. NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.

7.3. Zwrotu płatności dokonujemy przelewem na konto wskazane przez Klienta.

7.4. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Księgarni Internetowej Wydawnictwa RM. Reklamacje są realizowane wyłącznie wtedy, gdy towar ma wady powstałe z winy producenta lub został uszkodzony podczas transportu.

7.5. Kupujący ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupionego e-booka w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy pliki nie zostały pobrane z serwera. Zakupiony i pobrany e-book nie podlega zwrotowi. 7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Wydawnictwo RM jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@rm.com.pl. Wydawnictwo RM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Wydawnictwo RM  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo RM o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.4.Wydawnictwo RM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

X.  Ochrona danych osobowych  

10.1.        ADMINISTRATOREM danych Kilentów Sklepu jest Wydawnictwo RM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-808, przy ul. Mińskiej 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000183276 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 60 000 zł, nr REGON: 011926447, nr NIP 525-15-51-705 (dalej: „Administrator”).

10.2.        Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów podane w formularzu Zamówienia lub formularzu rejestracyjnym dla konta Klienta w Sklepie internetowym.

10.3.        Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsparcie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

10.4.        W przypadku zamówienia Towarów, dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu zamówienia Towarów i wykonania umowy sprzedaży Towarów do czasu zakończenia realizowania Zamówienia. Ponadto, po zrealizowaniu procesu sprzedaży, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, dane Klienta przechowywane są w celu zabezpieczenia Administratora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia. Raz na 5 lat Administrator weryfikować będzie, czy przetwarzanie danych osobowych nadal jest celowe. Wszelkie dane zbędne będą niezwłocznie usuwane.

10.5.        W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane są przetwarzane w celu dostawania treści Sklepu internetowego do potrzeb Klientów, informowania o dostępności nowych treści lub Towarów oraz o aktualnych promocjach, wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klientów, dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać Towary i usługi Administratora. Dane przetwarzane są przez cały okres użytkowania Sklepu do czasu usunięcia konta Klienta. Ponadto, po usunięciu konta Klienta, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora dane osobowe przechowywane będą w celu zabezpieczenia Administratora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia. Raz na 6 lat Administrator weryfikować będzie, czy przetwarzanie danych osobowych Klienta nadal jest celowe. Wszelkie dane zbędne będą niezwłocznie usuwane.

10.6.        Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o obowiązującą podstawę prawną.

10.7.        Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skargę do organu nadzorczego oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

XI. Postanowienia końcowe

11.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem RM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa RM.

11.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

 

pixel